Strøm privat
9 MIN
  lesetid

Hvorfor er strømprisene så høye?

Høye strømpriser har vært et sentralt tema i Norge de siste to årene. Etter en periode med lav pris i 2020, har prisene steget kraftig gjennom 2021 og 2022. Dette har medført økt økonomisk belastning for forbrukerne og har reist spørsmål om årsakene til den ugunstige prisutviklingen. I denne artikkelen vil vi utforske de sentrale faktorene som har bidratt til de høye strømprisene i Norge.

Alle strøm selskaper kjøper inn strøm til nøyaktig samme pris, strømmen handles daglig på kraftbørsen Nord Pool. Det er denne børsen som fastsetter strømprisen i Norge. Børsen er en markedsplass for strømprodusenter og kjøpere (strømselskaper som selger strømmen videre til privatpersoner og bedrifter).

På grunn av dårlig overføringskapasitet fra nord til sør, har vi i Norge fem pris soner. Hver prissone har sin egen strømpris som endrer seg fra time til time gjennom hele døgnet.

Prissoner i Norge. Kilde: Statnett

Gjennomsnittlige strømpriser for de siste 10 årene iNorge i øre/kWh fra kraftbørsen Nord Pool:

Prisene i tabellen oppgitt i øre/kWh inkl. mva. for prissoner øst, sør, vest og midt. Ingen mva. på strøm for prisområde nord. Kilde: https://www.nordpoolgroup.com/  

Utenlandske Kraftmarkeders Påvirkning

En av de sentrale årsakene til de høye strømprisene i Norge er påvirkningen fra utenlandske kraftmarkeder, spesielt i Europa. Utviklingen i disse markedene, spesielt knyttet til tilgangen på gass, har hatt stor betydning for prisnivået. Begrensninger i gassleveransene fra Russland etter invasjonen av Ukraina har ført til høye gasspriser i Europa. Dette har igjen påvirket strømprisene, da mange europeiske land er avhengige av gasskraftverk for energiforsyningen. Russland stod for omtrent 40 % av gassleveranser til Europa som ble nærmest kuttet i løpet av kort tid. Dette resulterte med at gassprisene har steget til historisk høye nivåer og gassprisen ble en prisdriver for strømprisen i Norge og i Europa.

Natural Gas EU Dutch TTF (EUR/MWh). Kilde: tradingeconomics.com.

 

Utenlandsforbindelser og Prissmitte

En annen viktig faktor som bidrar til høye strømpriser iNorge er landets tilknytning til utenlandsforbindelser. Jo flere utenlandsforbindelser Norge har til kontinentet, desto større blir prissmitten. Dette betyr at norske vannkraft produsenter kan sette høyere priser på sin vannkraft, siden marginalprisen for kraften er satt av fossil energi. Spesielt i perioder med høye gasspriser blir denne effekten forsterket.

I praksis: Vannkraftprodusenter i Norge setter prisen for strøm til den dyreste prisen de mener markedet kan betale.

Marginalpris – den dyreste prisen.

Utenlandskablene gir strømprodusentene en mulighet til å selge strøm til andre land, hvor strøm alltid har vært mye dyrere enn i Norge. Prissystemet fastsetter strømprisen til den prisen kjøpere er villig å betale for. Siden Tyskland, Nederland og Storbritannia er villig til å betale 1 eller 2 kroner per kilowatt, selger produsentene strøm til denne prisen. All handel gjøres på kraftbørsen Nord Pool – altså samme børs hvor alle norske strømselskaper også handler strøm og selger den videre til deg og meg. Strømselskapene har ingen påvirkning på denne prisen, og kan heller ikke kjøpe strømmen andre steder enn på kraftbørsen Nord Pool. All fysisk kraft - altså strøm som leveres til private husholdinger og bedrifter gjennom kabler rundt omkring i Norge må kjøpes på Nord Pool, uten unntak.

Kraftsituasjon i Norge og Vannkraftens Rolle

I tillegg til påvirkningen fra utenlandske faktorer spiller også den innenlandske kraftsituasjonen en viktig rolle i de høye strømprisene. Variasjonen i tilgangen til vannkraftressurser har stor innvirkning på prisutviklingen. Perioder med lite nedbør kan føre til lavere vannmagasin nivåer, noe som begrenser tilgjengeligheten av vannkraftproduksjon. Dette resulterer i en strammere tilbuds-situasjon og dermed høyere priser.

  

Diskusjon om Utbygging av Utenlandsforbindelser

Diskusjonen rundt utbygging av nye utenlandsforbindelser har også påvirket strømprisene i Norge. Regjeringen har vurdert reinvestering i eldre utenlandsforbindelser, og det er også diskutert behovet for å flytte myndigheten for behandling av utenlandsforbindelser fra Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) til Olje- og energidepartementet. Denne debatten har ført til usikkerhet rundt fremtidige investeringer i infrastruktur og har påvirket prisdannelsen i markedet.

Norge har i dag 17 utenlandskabler. De aller fleste går til våre nordiske naboland, men de tre nyeste kobler Norge med Nederland, Storbritannia og Tyskland.

 

Noen av de viktigste utenlandskablene er:

1. NorNed: NorNed-kabelen forbinder Norge med Nederland og ble satt i drift i 2008. Kabel forbindelsen har en kapasitet på 700 MW og bidrar til utveksling av elektrisitet mellom Norge og Nederland. 

2. Skagerrak: Skagerrak-kabelen er en forbindelse mellom Norge og Danmark. Det er to kabler i denne forbindelsen, Skagerrak 1 og Skagerrak 2, som ble satt i drift i henholdsvis 1977 og 1993. Kablene har en samlet kapasitet på 1300 MW. 

3. North Sea Link: North Sea Link er en ny utenlandskabel som ble satt i drift i 2021. Den forbinder Norge og Storbritannia og har en kapasitet på 1400 MW. North Sea Link er den lengste undersjøiske kraftkabelen i verden.

4. NordLink: NordLink-kabelen forbinder Norge med Tyskland og ble satt i drift i 2021. Kabel forbindelsen har en kapasitet på 1400 MW og muliggjør utveksling av elektrisitet mellom de to landene.

 

Det er også planer om å bygge flere nye utenlandskabler, for eksempel NorthConnect mellom Norge og Skottland.

I Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rapport "Langsiktig kraftmarkeds analyse 2021–2040" blir det estimert at de to nyeste utenlandskablene (Til Storbritannia og til Tyskland) vil primært bli brukt til eksport også i 2040, selv om det forventes noe økt import. Dette prognosen tar hensyn til kraft flyten i løpet av de kommende tiårene og er basert på vurderinger av markeds trender og etterspørsel etter elektrisitet.

NVE skriver i rapporten «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021– 2040» følgende:

«HØYE CO2-PRISER GIR HØYERE PRISNIVÅ

Analysen vår viser at prisnivået i Europa vil være høyere de kommende 20 årene, sammenliknet med hvordan kraftprisene i gjennomsnitt har vært det siste tiåret. Mye av grunnen til det økte prisnivået er forventningen om vedvarende høye CO2-priser. En høyere CO2-pris gjør fossil kraftproduksjon dyrere. Dette bidrar til økte kraftpriser også i land uten fossil kraftproduksjon, gjennom handelsforbindelser.» - det gis kvoter for hvor mye utslipp kraftprodusentene kan ha, og det betales en skatt per tonn CO2.

og

«NORGE VIL TROLIG IMPORTERE MER KRAFT FRA EUROPA IFRAMTIDEN  

I 2025 ligger den gjennomsnittlige norske kraftprisen rundt 10 øre/kWh under det europeiske prisnivået. Dette innebærer at Norge er nettoeksportør av kraft mot både Nederland, Tyskland og Storbritannia i de aller fleste vær scenarioene. Det at prisene i Norge og Europa nærmer seg hverandre mot 2030 bidrar til at handelsmønsteret på utenlands forbindelsene endrer seg.»

Økonomisk Belastning og Behovet for Støttetiltak 

De høye strømprisene har medført økt økonomisk belastning for norske forbrukere. Regjeringen har derfor innført støttetiltak for å dempede økte kostnadene. Strømstøtte ordningen gir delvis refusjon av strømutgiftene gjennom nettleien. Dette har bidratt til å redusere den gjennomsnittlige prisen som husholdningene må betale, spesielt i områder med høye strømpriser i Sør-Norge. Du kan lese vår artikkel om strømstøtte her.

 

Andre faktorer som påvirker strømprisen 

Siden Norge er koblet til andre land og det oppstår en prissmitte innlands, er ikke det lenger bare lokale faktorer som påvirker strømprisen totalt sett.

 

Faktorer som påvirker strømprisen:

-      Været

-      Temperaturer

-      CO2-priser for kraftprodusenter

-      Etterspørsel

-      Lite vann/vind

-      Priser på råvarer til produksjon av strøm (gass, brensel, etc.)

-      Tilgang til råvarer

-      Solforhold

-      Utfasing av ikke fornybare energikilder

-      Fleksibilitet

-      Kraftbalanse i naboland

-      Energieffektivisering

-      Import/eksport

 

 

Konklusjon 

De høye strømprisene i Norge i løpet av de siste årene er et resultat av en kompleks kombinasjon av faktorer. Påvirkningen fra utenlandske kraftmarkeder, begrensninger i gassleveransene, den innenlandske kraftsituasjonen og diskusjonen om utbygging av utenlandsforbindelser har skapt utfordringer for strømprisene. Dette har resultert i økt økonomisk belastning for forbrukerne og bedrifter.

For forbrukerne er det viktig å være bevisst på sitt eget strømforbruk og ta i bruk energieffektive løsninger. Dette kan inkludere investering i energisparende apparater og belysning, optimalisering av oppvarmingssystemer og regulering av strømforbruk i perioder med høy pris. Forbrukerne kan også dra nytte av offentlige støtteordninger og insentiver som er tilgjengelige for å redusere strømkostnadene.

Tjener strømselskapene mer når strømprisen er høy?

Det er dessverre ingen høyere fortjeneste for strømselskapene når strømprisen øker. Alle strømselskaper må forholde seg til de prisene som fastsettes av markedet på kraftbørsen Nord Pool. Alle strømselskaper kjøper inn strømmen til nøyaktig samme pris. Det er ikke mulig å kjøpe strøm i en prissone der strømmen er billig, og selge i en annen sone.

  

Høyere strømpriser har bidratt til at kunder er mer opptatt av å ha en god avtale

Det har aldri vært flere i Norges historie som har byttet strømleverandør enn gjennom de siste to årene. Det store prispresset har avdekket at flere selskaper tilbyr kunder svært ugunstige strømavtaler. Du kan lese mer om populære avtale på strøm her.

Utklipp fra søk i Google.

Vi anbefaler alle våre kunder å velge strømavtale til spotpris med transparente vilkår.

 

Hvorfor velge Viddakraft?

Vi garanterer et samarbeid på transparente vilkår. Vi tilbyr alle våre kunder kun én avtale, uansett hvor i Norge du bor.

Velg en ærlig strømavtale hos Viddakraft.

 

Dette garanterer vi:

-      Ingen bindingstid

-      Transparent kommunikasjon. Vi varsler degminimum 30 dager før eventuelle endringer skulle skje. Både når det gjelder priser og øvrige vilkår.

-      Alltid transparente vilkår

-      Alltid oversiktlige og forståelige fakturaer

-      Du bestemmer over ditt kundeforhold og hvor lenge du ønsker å være kunde hos oss

  

Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss: hei@viddakraft.no eller på +47 22 60 00 70.

Kilder: www.nordpoolgroup.com, www.statnett.no, www.nve.no, www.tradingeconomics.com, www.fornybarnorge.no.